پرستار و پزشک در رزم- اطلاعات تماس
آدرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پست الکترونیک مجله: npwjm@ajaums.ac.ir

 دفتر مجله:  لویزان ابتدای بلوار نیروز زمینی، اداره بهداشت و درمان نزاجا- مدیریت آموزش و پژوهش

نشانی مطلب در وبگاه پرستار و پزشک در رزم:
http://npwjm.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.57.18.fa
برگشت به اصل مطلب