پرستار و پزشک در رزم- هیات تحریریه
هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

 1. دکتر محسن امین سبحانی، متخصص اندودونتیکس، دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا  
 2. دکتر محمد براتی، دکترای تخصصی انگل شناسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
 3. دکتر ارسیا تقوا، متخصص روانپزشکی، دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا  
 4. دکتر رامین حمیدی فراهانی، متخصص بیماریهای عفونی، استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
 5. دکتر جلیل رجبی،  متخصص بیماریهای عفونی، استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
 6. دکتر آرمین زارعیان، دکترای پرستاری، دانشیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا 
 7. دکتر علی شریف‌زاده، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه آزاد شهرضا 
 8. دکتر احمد عامریون، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...  
 9. دکتر زهرا فارسی، دکترای پرستاری، دانشیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا 
 10. دکتر محمد حسن کاظمی گلوگاهی، PhD اپیدمیولوژی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی آجا 
 11. سعیده سادات موسوی، کارشناس پرستاری، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی، اداره بهداشت و درمان نزاجا 
 12. دکتر مژگان مهاجری ایروانی، متخصص بیهوشی و استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا 
 13. دکتر مجید نوری، استادیار پژوهشگاه عفونی دانشگاه علوم پزشکی آجا
نشانی مطلب در وبگاه پرستار و پزشک در رزم:
http://npwjm.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب