پرستار و پزشک در رزم- صفحه اصلی
کد اخلاق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/18 | 
قابل توجه نویسندگان محترم: از ابتدای سال ۱۳۹۹، مقالاتی در فرایند داوری فصلنامه پرستار و پزشک در رزم قرار خواهند گرفت که: ۱-  بر اساس راهنمای نگارش فصلنامه تدوین شده باشند و ۲- دارای کد اخلاق باشند.
نشانی مطلب در وبگاه پرستار و پزشک در رزم:
http://npwjm.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.38.20.fa
برگشت به اصل مطلب