پرستار و پزشک در رزم- اخبار
درج کد اخلاق در مقالات و شناسه ORCID

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/14 | 
درج کد اخلاق در مقالات
پیرو نامه شماره ۳۳۲۹/د/۷۰۰ در تاریخ  ۱۳۹۴/۸/۹ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان مبنی بر داشتن کد اخلاق برای چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی پژوهشی. الزامی است که نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله "کد اخلاق" را ارائه نمایند. بدیهی است که بدون ارایه این کد طی نمودن فرایند داوری تا پذیرش و چاپ در فصلنامه پرستار و پزشک در رزم غیرممکن خواهد بود.
شناسه ORCID
بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال ۱۳۹۷، ثبت و نمایش شناسه رایگان  ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، از ابتدای سال ۱۳۹۹، فصلنامه علمی پژوهشی پرستار و پزشک در رزم، شماره ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.
نشانی مطلب در وبگاه پرستار و پزشک در رزم:
http://npwjm.ajaums.ac.ir/find-1.118.25.fa.html
برگشت به اصل مطلب