:: دوره 5، شماره 17 - ( زمستان 96 1396 ) ::
جلد 5 شماره 17 صفحات 60-68 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین وظایف مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
امید مهدیه*، مهناز سبزی
چکیده:   (1629 مشاهده)
مقدمه: تغییرات محیطی شدید و افزایش رقابت در سازمان­ها،‌ اهمیت توجه به منابع انسانی را پررنگ­تر کرده است و از طرف دیگر جذب و حفظ نیروی انسانی ماهر، آگاه و دارای شایستگی­های مورد نیاز سازمان­ها به یکی از مسائل کلیدی مدیریت در قرن حاضر تبدیل شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی وضعیت وظایف منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان و همچنین شناسایی رابطه بین آنها می‌باشد.
روش کار: این مطالعه از لحاظ روش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه با حجم 6696 نفر بود که تعداد 363 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس  انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه وظایف مدیریت منابع انسانی شامل 28 سوال و پرسشنامه تعهد سازمانی شامل 24 سوال بود. پرسشنامه‌ها از نظر روایی محتوایی تایید شدند و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 921/0 و 822/0 محاسبه گردید و تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته­ها: یافته‌ها حاکی از آن که بین وظایف مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و میانگین نمرات وظایف مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی دردانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه در حد متوسط می‌باشد.
 نتیجه­گیری: آموزش بیشترین و جبران خدمات کمترین تأثیر را بر تعهد سازمانی دارند. با تأکید بر انجام صحیح وظایف منابع انسانی می‌توان تعهد سازمانی را در کارکنان افزایش داد.
واژه‌های کلیدی: کارمندیابی، آموزش، مشارکت، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات، تعهد سازمانی.
متن کامل [PDF 655 kb]   (2371 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/4/18 | پذیرش: 1397/4/18 | انتشار: 1397/4/18


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 17 - ( زمستان 96 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها