:: دوره 3، شماره 8 - ( 7-1394 ) ::
جلد 3 شماره 8 صفحات 12-19 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر آموزش تب کریمه کنگو بر میزان آگاهی و عملکرد کارکنان کشتارگاه ها و دامداری های شهرستان شوشتر 139
الهام عبدالهی شهولی*، طاهره نصر آبادی، محمد فشارکی
شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوشتر، بیمارستان خاتم الانبیاء
چکیده:   (4026 مشاهده)

مقدمه : تب هموراژیک کریمه - کنگو بیماری ویروسی حاد تب دار و خونریزی دهنده ای است
که از طریق گزش کنه، تماس مستقیم با خ ون ی ا ترشحات بیمار و لاشه حیوان آلوده ، به فرد
سالم منتقل می شو د و بیشترین مبتلایان از بین دامداران و کارکنان کشتارگاه ها گزارش شده
است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تب کریمه کنگو بر میزان آگاهی و عملکرد
کارکنان کشتارگاه ها و دامداری های شهرستان شوشتر در سال 34 انجام گردید.
روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی نمونه ها از بین 233 نفر از کارکنان کشتارگاه ها و دامداری
های شهرستان شوشتر ) 43 نفر کارکنان کشتارگاه و 163 نفر دامدار( به صورت نمونه گیری
تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه قبل و بعد از آموزش و همچنین
چک لیست های مشاهده عملکرد قبل و بعد از آموزش بود. ابتدا پرسشنامه ها قبل از آموزش
توسط نمونه ها تکمیل گردیدند و چک لیست های مشاهده قبل از آموزش تکمیل گردید. سپس
نمونه ها تحت آموزش قرار گرفتند و با بیماری تب کریمه کنگو و راه های پیشگیری و انتقال
آشنا شدند. بعد از یک ماه از نمونه ها آزمون مجدد به عمل آمد و چک لیست های مشاهده بعد
از آموزش تکمیل شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و روش های آمار توصیفی
شامل میانگین، انحراف استاندارد، کم ترین و بیش ترین نمره ها، فراوانی و درصد و همچنین از
روش های آمار استنباطی t تست همبسته و آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مورد تجزیه وتحلیل
فرار گرفتند.
یافته ها: یافتههای این پژ وهش نشا ن داد بین میزان آگاهی کارکنان در مورد بیماری تب کریمه
=7/ کنگو قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداری وجود دارد) 4 t =331/ و 3 p(. همچنین بین میزان
عملکرد کارکنان در مورد بیماری تب کریمه کنگو قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداری وجود
=11/ دارد ) 35 t =3/ و 331 p .)
نتیجه گیری : نتایج این مطالعه حکایت از آن داشت که آموزش بیماری سبب بالا رفتن آگاهی و
عملکرد دامداران و کارکنان کشتارگاه ها نسبت به این بیماری بوده است و اثر بخشی آموزش
مشخص گردید. پس برنامه آموزشی درافزایش آگاهی و تغییرعملکرد کارگران کشتارگاه ها و
دامداری ها تاثیر داشته است.

واژه‌های کلیدی: تب کریمه کنگو، آموزش تب کریمه کنگو، تاثیر آموزش، آگاهی، عملکرد
متن کامل [PDF 579 kb]   (1359 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/7/19 | پذیرش: 1395/7/19 | انتشار: 1395/7/19


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 8 - ( 7-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها